Privacy beleid

Privacy statement / Privacy verklaring

Statement/verklaring Vereniging Islamitische Cultuur Langedijk

Vereniging Islamitische Cultuur Langedijk(IVL) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement/ Privacy Verklaring geeft de vereniging informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

De vereniging wil voldoen aan de nieuwe wetgeving verwoord in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. De vereniging wil dan ook van elk lid de privacy waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel c.q. de doelen en type persoonsgegevens wordt/worden nader aangegeven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als de vereniging deze nodig heeft voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens van minderjarige leden en deelnemers aan excursies, zodat bij dat excursies maximaal rekening kan worden gehouden met fysieke beperkingen;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en de vereniging u daarop wil wijzen en deze ook wil respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact wil opnemen met ons kan dit via onderstaande contactgegevens:

Administratie IVL
Potjesdam 2A
1722 XN Zuid-Scharwoude

Of e-mail: info@moskeelangedijk.nl

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt om invulling te geven aan het bevorderen van de godsdienstige, culturele en sociale belangen van de islamitische gemeenschap in Langedijk. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;
 • Het organiseren van wekelijkse lezingen;
 • Het bevorderen van de studie van de islam, doceren van koranlessen;
 • Het organiseren van interactieve bijeenkomsten tussen moslims en niet moslims;
 • Het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
 • Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 • Het organiseren van saamhorigheid bevorderende activiteiten.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken:

Om onze diensten aan u te leveren

Om uw lidmaatschap van de moskee te kunnen accepteren moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld uw naam en andere informatie nodig om uw lidnummer te kunnen verstrekken. Om u te informeren over onze activiteiten hebben we uw contactgegevens nodig.

Communicatie

Voorafgaand aan onze activiteiten sturen wij u een e-mail. We kunnen ook via andere communicatiekanalen berichten sturen, zoals via de post of, met uw toestemming, via sociale kanalen (o.a. Facebook Messenger of WhatsApp).

We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over onze diensten, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne doeleinden, zoals het voeren van onze administratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

NAW gegevens

We verzamelen bijvoorbeeld uw voornaam, naam, geslacht en geboortedatum, gezinssamenstelling en bankgegevens.

Uw contactgegevens

Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

Informatie die u met ons wilt delen

U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u uw interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaatst op Facebook of een klantenonderzoek invult.

Slechts de navolgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gevraagd:

 • Bij excursies deelnemers de fysieke beperking(en) i.v.m. het maximaal anticiperen daarop door de begeleiders/docenten;
 • Bij het bestuur het paspoort kopie en BSN-nummer t.b.v. inschrijven bij Kamer van Koophandel.

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

We verzamelen gegeven die u aan ons verstrekt

Wanneer u zich inschrijft als lid van onze vereniging of contact opneemt met onze secretariaat.

We ontvangen van u uw persoonsgegevens

We krijgen uw gegevens van u om uw lidmaatschap te verwerken. Als u bijvoorbeeld een contactformulier op onze website invult, kunnen wij uw contactgegevens van de provider ontvangen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming is gegeven.

Bewaartermijn

De vereniging kijkt naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. De vereniging maakt hier uitzondering op voor het nakomen van verplichte wettelijke bewaartermijnen en om geschillen op te lossen.

Beveiliging

De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als voorbeelden zijn te noemen:

 • De medewerkers van de vereniging zijn gehouden aan geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Op de systemen wordt gewerkt met een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 • Regelmatig vinden back-ups van de persoonsgegevens plaats om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Regelmatig vinden testen en evaluatie van de genomen maatregelen plaats.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging.

Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

Recht op gegevenswissing

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het aanvankelijke doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.

Recht op bezwaar

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen (zie ‘Rechtsgrond’ hierboven). Als u beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de lidmaatschap.

Intrekken van uw toestemming: u kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen.

Klachten

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van ons privacy statement/ privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op. Zie bovenstaand adres.